Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đơn giá phòng ở Ký túc xá tại 3 cơ sở của Nhà trường, năm học 2018-2019


Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đơn giá phòng ở Ký túc xá tại 3 cơ sở của Nhà trường, năm học 2018-2019