THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓN SINH VIÊN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ HỌC KỲ PHỤ 2 - NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓN SINH VIÊN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ HỌC KỲ PHỤ 2 - NĂM HỌC 2022-2023