KẾ HOẠCH ĐÓN SINH VIÊN LÊN KÝ TÚC XÁ SAU KỲ NGHỈ LỄ VÀ VIỆC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

KẾ HOẠCH ĐÓN SINH VIÊN LÊN KÝ TÚC XÁ SAU KỲ NGHỈ LỄ VÀ VIỆC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19