Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

-Tổng diện tích xây dựng: 4500m2. Tổng số gồm 184 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 1.500 chỗ ở.

- Nhà K1: 03 tầng dành cho sinh viên, tổng số 36 phòng, đáp ứng được khoảng 300 chỗ ở.

- Nhà K2: 03 tầng, dành cho sinh viên, tổng số 28 phòng, đáp ứng được khoảng hơn 250 chỗ ở.

- Nhà K3: 04 tầng, tổng số 36 phòng, dành cho sinh viên, đáp ứng khoảng 300 chỗ ở.

- Nhà K5: 5 tầng, 84 phòng, đáp ứng khoảng 650 chỗ ở.

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B

Trung tâm Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 - Khu B