CƠ CẦU TỔ CHỨC TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

I. BAN LÃNH ĐẠO.

1. Giám đốc: TS. Trần Phúc Hòa.

- Bí thư chi bộ Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

- Lãnh đạo, phụ trách toàn diện các công tác của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Điện thoại: 0912105599

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Dục.

- Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

- Phụ trách tổ Nhà xe.

- Điện thoại: 0984301345.

3. Phó Giám đốc: Đinh Bạt Giáp.

- Phụ trách tổ Ký túc xá cơ sở Hà Nam.

- Điện thoại: 0977134223.

4. Phó Giám đốc: Vũ Thái Giang.

- Phụ trách tổ Ký túc xá cơ sở Hà Nội (cơ sở 1 và cơ sở 2).

- Điện thoại: 0904172098.

II. CÁC TỔ CHUYÊN TRÁCH.

1. Tổ Văn phòng:

- Tổ trưởng: Bùi Thị Huyền Trang. Điện thoại: 0915689505.

2. Tổ Ký túc xá:

- Tổ trưởng cơ sở Hà Nội (cơ sở 1 và cơ sở 2): Vũ Thái Giang. Điện thoại: 0904172098.

- Tổ trưởng cơ sở Hà Nam: Đinh Bạt Giáp. Điện thoại: 0977134223.

- Tổ phó cơ sở Hà Nam: Nguyễn Văn Bảng. Điện thoại: 0917762468.

3. Tổ Nhà ăn:

- Tổ trưởng: Nguyễn Xuân Chung. Điện thoại: 0984802310.

- Tổ phó: Trần Như Nam. Điện thoại: 0387959388.