Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: TS. Trần Phúc Hoà. Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ 286.

+ Phó giám đốc: Đinh Bạt Giáp

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Dục

+ Phó Giám đốc: Vũ Thái Giang